Starbuck

Starbuck

ลักษ'"ะธุรกิจทั่วไป

Starbuck Corporation ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1958 ในชื่อ Washington Corporation (พร้อมกับบริษัทในเครือในชื่อ Starbuck) ประกอบกิจการขาย ซื้อ และอบเมล็'"กาแฟคุ'"ภาพสูง ร่วมกับการบ'"และกลั่นกาแฟ ในแบบอิตาเลี่ยน เอสเพรสโซ เครื่อง'"ื่มเย็นปั่น และอาหารประกอบอื่น ๆ รวมถึงอุปกร'"์เครื่องมือที่เกี่ยวกับการผลิตกาแฟ ชาคุ'"ภาพเยี่ยมหลากหลาย เป็นสายการผลิตแบบรวม ซึ่งมีพื้นฐานมาจากร้านค้าปลีก Starbuck ขายกาแฟและชาในหลายทาง ทั้ง'"้านผู้ลงทุนโ'"ยตรง และยังไ'"้ผลิต Frappucino แบบขว'" และ Starbuck Double Shot เครื่อง'"ื่มรูปแบบไอศครีมกาแฟ สายการขายแบบไม่ใช่ร้านขายปลีกจะรู้จักในนาม "การประกอบการพิเศษ” หรือ "Specialty Operations” ซึ่งมีจุ'"ประสงค์เพื่อสร้าง Starbuck ให้เป็นแบรน'"์ที่แข็งแกร่งแบรน'"์หนึ่งของโลก เพื่อบรรลุจุ'"มุ่งหมายนี้ Starbuck จึงมุ่งสร้างสรรค์ พั''นา และแนะนำผลิตภั'"ฑ์ใหม่ ๆ ให้กับช่องทางการจั'"จำหน่ายใหม่ ๆ '"้วย

บริษัทฯ มีการ'"ำเนินการใน 2 ส่วน คือ สหรัฐ และ ในต่างประเทศ ซึ่งแต่ละส่วนประกอบ'"้วยการ'"ำเนินการแบบสาขาที่บริหารโ'"ยบริษัท และ Special Operation

การ'"ำเนินการของร้านสาขาย่อย

เป้าหมายของการทำร้านค้าปลีกของบริษัทหรือการกลายเป็นร้านค้าปล
ีกและแบรน'"์กาแฟชั้นนำแนวตลา'"กาแฟเกร'"คุ'"ภาพและรวมถึงผลิตภั'"ฑ์อื่น ๆ โ'"ยมีการบริการลูกค้าที่'"ีเลิศ เพื่อเป็นการสร้างความภัก'"ีต่อแบรน'"์ของลูกค้า กลยุทธ์ของ Starbuck ในการขยายธุรกิจร้านค้าปลีกคือการเพิ่มส่วนแบ่งตลา'"ให้กับตลา'"ตั้งต้นโ'"ยเปิ'"สาขาเพิ่มในตลา'"ใหม่ ซึ่งเอื้อโอกาสให้กลายเป็นผู้นำร้านกาแฟชั้นนำ เพื่อสนองกลยุทธ์นี้ Starbuck เปิ'" ร้านใหม่ภายใต้การบริหารของบริษัทถึง 602 สาขา ในช่วงปี 2003 (สิ้นสุ'"ที่ 28 กันยายน) เ'"ือนกรกฎาคม 2003 แม้ว่าการไ'"้มาของกิจการ Seattle Coffee company (SCC) จาก AFC Enterprises, Inc. Starbuck ต้องการอีก 70 สาขาของร้านกาแฟที่'"ีที่สุ'"ใน Seattle (SBC) และร้าน Torrefazione Italia (TI) ในปลายปีนั้น Starbuck มีร้านสาขาถึง 3,779 ร้าน ในสหรัฐ 373 ร้านในอังกฤษ 316 ร้านในแคนนา'"า 40 ร้านในออสเตรเลีย และ 38 สาขาในประเทศไทย ร้านค้าปลีกเหล่านี้นับไ'"้ประมา'" 85% ของรายไ'"้สุทธิในปี 2003
ร้านสาขาของ Starbuck มีการเลือกทำเลโ'"ยเฉพาะ ในที่การจราจรคับคั่ง มีทำเลที่คนสามารถมองเห็นไ'"้มาก เพราะว่าบริษัทสามารถทำรูปแบบไ'"้หลากหลา แต่ละร้านที่ตั้งอยู่ในทำเลต่างกัน รวมถึงแหล่งค้าปลีกของ ย่านใจกลางเมือง หรือชานเมือง อาคารสำนักงาน และมหาวิทยาลัย ในข'"ะที่การเลือกทำเลในชานเมืองก็จะเป็นกลุ่มห้างสรรพสินค้า ซึ่งพุ่งเป้าไปยังแหล่งที่เข้าถึงง่ายมีคนเ'"ินผ่านเยอะ และขับรถผ่านมาก
ร้านของ Starbuck ทั้งหม'"มีรายการเครื่อง'"ื่มกาแฟปราศจากคาเฟอีนให้เลือก มีบอร์'"แส'"งรายการเครื่อง'"ื่มเอสเพรสโซแบบอิตาเลี่ยน เครื่อง'"ื่มเย็นปั่น ไอซ์เชคและเครื่อง'"ื่ม'"ับกระหายอื่น ๆ และชาหลากหลายชนิ'" รวมถึงเมล็'"กาแฟที่มีแพคเกจสวยงามอีก'"้วย ร้าน Starbuck ยังมีบริการแพสทรี และอาหารอื่น ๆ โซ'"า น้ำผลไม้ เครื่องทำกาแฟและอุปกร'"์ มีแผ่น'"ิสก์ให้เลือกมากมาย มีเกมส์และนิยายยอ'"นิยมให้อ่าน ร้าน Starbuck แต่ละร้านมีความหลากหลายของผลิตภั'"ฑ์ (product mix) ขึ้นอยู่กับทำเลและขนา'"ของร้าน ร้านที่มีขนา'"ใหญ่ก็จะมีรายการอุปกร'"์ทำกาแฟ เช่น เครื่องบ'"กาแฟ เครื่องทำกาแฟ เครื่องกรองกาแฟ ภาชนะเก็บกาแฟ แก้วและถ้วยกาแฟ ร้าน Starbuck ที่มีขนา'"เล็กลงมาหรือแบบซุ้ม ก็จะขายแต่กาแฟโ'"ยเฉพาะ โ'"ยจำกั'"ชนิ'"ของเมล็'"กาแฟ และมีอุปกร'"์เรื่องกาแฟบางชนิ'"เท่านั้น อย่างเช่น แก้วกาแฟ และถ้วยกาแฟพิมพ์โลโก้ ร้านประมา'" 1,200 ที่ขายสินค้าแบบ Grab and Go แซน'"์วิชและสลั'" ในปี 2003 ร้านค้าปลีกของบริษัทฯ ขายสินค้าที่หลากหลายนี้ไ'"้อย่างน่าทึ่ง คือ 78% ของยอ'"ขายเครื่อง'"ื่ม 12%จากยอ'"ขายอาหาร และ 5% จากยอ'"ขายเมล็'"กาแฟ และ 5% ของเครื่องทำกาแฟและอุปกร'"์

Specialty Operation

Starbuck Specialty Operation พยายามอย่างหนักเพื่อพั''นาแบรน'"์ Starbuck ให้ร้านค้าปลีกอยู่ภายนอก'"้วยการสร้างช่องทางจั'"จำหน่าย กลยุทธ์ของ Starbuckคือการเข้าถึงลูกค้า ทั้งในที่ทำงาน สถานที่ท่องเที่ยว ร้านค้าและร้านอาหาร โ'"ยการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลกลุ่มที่ 3 ซึ่งมีความสำคัญในการสร้างค่าของบริษัทในการรันตีเรื่องคุ'"ภาพ ความสัมพันธ์มีขึ้นหลายอย่างทั้งเรื่องของลิขสิทธิ์ Starbuck ไ'"้ทำให้เจ้าของกิจการสนใจที่จะทำกิจการโ'"ยใช้ลิขสิทธิ์ ในปี 2003 รายไ'"้พิเศษ (ซึ่งรวมถึงค่าลิขสิทธิ์ การขายผลิตภั'"ฑ์ไ'"้มาจากการบริหารแบบพิเศษนี้ทั้งสิ้น) คิ'"เป็นประมา'" 15% จากยอ'"รายไ'"้สุทธิ

Licensing

แม้บริษัทจะไม่ไ'"้ยกเลิกการควบคุมการบริหารของร้านค้าปลีกในสหรัฐ ในสถานการ'"์ที่ยอมรับการควบรวมจากบริษัทอื่นหรือเรื่องการพั''นาพื้นที่ร้าน ที่บริษัทที่มีลิขสิทธิ์บริหารอยู่ โ'"ยเป็นส่วนหนึ่งของการจั'"การ Starbuck ไ'"้รับค่าลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในการขายกาแฟและผลิตภั'"ฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือจะเป็นการขายทอ'"กิจการในทำเลเ'"ิม พนักงานที่ทำงานให้กับสาขาที่มีลิขสิทธิ์ต้องทำตามกระบวนการบริ
หารของ Starbuck และเข้าอบรมสัมมนาที่ทาง Starbuck จั'"ให้กับผู้จั'"การและพนักงาน
ในปี 2003 Starbuck เปิ'" ร้านค้าปลีกภายใต้ลิขสิทธิ์ 315 สาขาในสหรัฐ ในการนี้ Starbuck ไ'"้รับ 76 แฟรนไชส์จาก SBC และ SCC ในเ'"ือนกรกฎาคม 2003 เมื่อ 28 กันยายน 2003 บริษัทฯ มีร้านแฟรนไชส์ถึง 1,422 ร้านในสหรัฐ ปริมา'"การขาย, ค่าลิขสิทธิ์ จากร้านค้าคิ'"เป็น 22% ของรายไ'"้พิเศษที่เกิ'"ขึ้นในปี 2003
ลิขสิทธิ์ในต่างประเทศของบริษัทฯ จะถูกบริหารโ'"ยบริษัทค้าปลีกที่มีชื่อเสียง ในปี 2003 Starbuck ขยายกิจการโ'"ยเปิ'" 284 ร้านในต่างประเทศ รวมถึงร้านแห่งแรกในชิลี เปรู และตุรกี สิ้นปี 2003 บริษัทฯ มีสาขาทั้งหม'" 1,257 สาขาบริหารโ'"ยบริษัทต่างชาติที่มีชื่อเสียง
รายไ'"้จากการขายผลิตภั'"ฑ์และลิขสิทธิ์จากตลา'"ต่างประเทศ ประมา'" 17% ของรายไ'"้พิเศษในปี 2003 มูลค่ารวมของร้านค้าปลีกภายใต้ลิขสิทธิ์ในต่างประเทศมีมูลค่า 39% ของรายไ'"้พิเศษทั้งหม'"ในปี 2003
Starbuck ร่วมกับ Kraft Foods, Inc ในการทำการตลา'"และขยายช่องทางการขายเมล็'"กาแฟและกาแฟบ'"ในร้านของชำหรือร้านสะ'"วกซื้อและตัวแทนจำหน่าย '"้วยข้อตกลงนี้ Kraft '"ูแล'"้านการจั'"จำหน่าย การตลา'" การโฆษ'"าและการส่งเสริมการขายสำหรับ เมล็'"กาแฟและกาแฟบ'"ของ Starbuck ในร้านของชำ และศูนย์การค้าใหญ่ ๆ โ'"ยจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับ Starbuck ตามยอ'"ขาย ส่วน Kraft '"ูแลเรื่องการจั'"จำหน่ายไปยังผู้ค้าส่ง โ'"ย Starbuck จ่ายค่าจ้างการจั'"จำหน่ายให้กับ Kraft ในปี 2003 เมล็'"กาแฟและกาแฟบ'"ของ Starbuck ก็กระจายไปทั่วสหรัฐ ราว 19,500 ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย นับเป็นรายไ'"้ราว 25% ของรายไ'"้พิเศษในปี 2003
บริษัทฯ ยังไ'"้มอบลิขสิทธิ์ในการผลิตสินค้าแบรน'"์ Starbuck ให้กับคู่ค้าอีก 2 ราย ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 50% คู่ค้าในอเมริกาเหนือซึ่งพั''นาโ'"ย Pepsi '" Cola Company ไ'"้ร่วมทำขว'"บรรจุ Freppucino และ Starbuck double shot ไอศกรีม รายไ'"้จากการควบกิจการคิ'"เป็น 1% จากรายไ'"้พิเศษทั้งหม'"

Food Service Account

บริษัทขายเมล็'"กาแฟและกาแฟบ'" ในชื่อของ Starbuck, Seattle's Best Coffee และ Torrefazione Italia ในส่วนอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ร่วมกับอุตสาหกรรมอื่น อาทิ การศึกษา สถานสุขภาพ ตัวแทนจำหน่ายให้กับออฟฟิศ โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน และตัวแทนค้าปลีกอื่น ๆ ในปี 2003 Starbuck กลายเป็นกาแฟเกร'"คุ'"ภาพแบรน'"์เ'"ียวที่ไ'"้รับการสนับสนุนจาก SYSCO ซึ่งเป็นเครือข่ายการขายส่งระ'"ับชาติ ในปัจจุบัน บริษัทฯ กำลังขยายฐานการบริการอาหารให้เป็นหนึ่งในเครือข่ายการจั'"จำหน่ายหลัก รวมถึงการขาย การบริการและการส่งเสริมจาก SYSCO พันธมิตรเหล่านี้คา'"ว่าจะพั''นาระ'"ับการบริการให้ลูกค้า เพื่อเพิ่มรายไ'"้จากการบริหารในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ในปี 2003 บริษัทฯ มีสาขากว่า 12,800 ที่บริการอาหาร และทำรายไ'"้ประมา'" 27% จากรายไ'"้พิเศษ

Other Initiatives

บริษัทไ'"้ริเริ่มในการออกแบบเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ ตัวอย่างเช่น การทำการตลา'"ใน'"้านชาชั้น'"ีอย่าง Tazo, L.L.C ในปี 1999 บริษัทไ'"้พั''นาเว็บไซต์ www.starbuck.com ที่ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อ ลงทะเบียน หรือโหล'"บัตรสิทธิพิเศษ Starbuck รวมถึงการสมัครเป็นสมาชิกบัตร Deutto, Visa ซึ่งออกโ'"ยความร่วมมือของ Bankone และ Visa ซึ่งบัตร Deutto เป็นบัตรที่รวมเคร'"ิตคาร์'"เข้ากับบัตร Starbuck นอกจากนี้เว็บไซต์ยังแส'"งข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลิตภั'"ฑ์กาแฟ อุปกร'"์การกลั่นกาแฟ และที่ตั้งของร้าน บริษัทยังสามารถสร้าง e-commerce ที่ SeattlesBest.com ที่ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อกาแฟ และของสะสมทางออนไลน์ ซึ่งของสะสมเหล่านี้คิ'"เป็น 8% ของรายไ'"้พิเศษในปี 2003

Competitor

Starbucks มีคู่แข่งหลัก 2 ส่วนตลา'" คือ ตลา'"เครื่อง'"ื่ม และตลา'"เมล็'"กาแฟ ซึ่งตลา'"เมล็'"กาแฟจะแข่งขันโ'"ยตรงกับ กาแฟที่ขายในร้านค้าปลีกจนถึง supermarket รวมถึงร้านขายกาแฟ แต่ในตลา'" supermarket จะมีการแข่งขันกันมากที่สุ'" เนื่องจากเป็นการอำนวยความสะ'"วกให้กับลูกค้า โ'"ยร้านค้าประเภทนี้จะเป็นแบบ one stop shopping ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อสินค้าไ'"้ครบ โ'"ยไม่ต้องมาที่ร้านกาแฟ เพื่อซื้อกาแฟแยกต่างหาก ระ'"ับของกาแฟที่ขายใน supermarket จะอยู่ในระ'"ับ premium ซึ่งเป็น สินค้าท'"แทน Starbucks ไ'"้โ'"ยตรง
กาแฟของ starbucks มีคู่แข่งโ'"ยตรงอีกส่วนตลา'"หนึ่ง คือ ร้านอาหารและร้านขายเครื่อง'"ื่มทั่วไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของซุ้มกาแฟ, รถเข็น และร้านกาแฟที่ใช้สำหรับนั่ง คู่แข่งทางอ้อมคือร้านขายเมล็'"กาแฟและเครื่อง'"ื่มชาและกาแฟ ส่วนการบริหารของ Starbucks มีแนวความคิ'"ที่ว่า ลูกค้าจะเลือกคุ'"ภาพและความสะ'"วกสบายมากกว่าราคา
Starbucks ยังมีคู่แข่งที่เป็นผู้ขาย franchise เมล็'"กาแฟและร้านกาแฟย่อย ๆ ทั้งในอเมริกาและแคนา'"าคู่แข่งของ Starbucks มี'"ังนี้
1. Second Cup ซึ่งเป็น franchise ของชาวแคนา'"า ซึ่งมี 2 brands คือ Gloria Jean' s Coffee Bean และ Brother's Gourmet ซึ่ง Gloria Jean' s Coffee Bean ส่วนมากจะตั้งร้านในห้างของอเมริกา ซึ่งมี 249 สาขา และมียอ'"ขาย 125 ล้านเหรียญ ในปี 1996 ในส่วนของ Brother's Gourmet จะตั้งอยู่ใน Florida ซึ่งมี 250 สาขา
2. Seattle's Best Coffee (SBC) จะมีการแข่งขันอย่าง'"ุเ'"ือ'"ใน Seattle ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิ'"ของ Starbucks โ'"ย SBC จะใช้กลยุทธ์ในการขยายตาม Starbucks โ'"ยจะขายลิขสิทธิ์ ให้กับผู้ที่มาซื้อ เพื่อเป็นการประหยั'"เงินลงทุน โ'"ย SBC จะไ'"้รับประโยชน์จากการที่ Starbucks ไปลงทุน แล้ว ซึ่งในส่วนนี้ผู้บริโภคก็จะคุ้นเคยกับตลา'"กาแฟ ทำให้ SBC สามารถมาเปิ'"สาขาไ'"้ง่ายขึ้น
Starbucks ยังมีคู่แข่งจากธุรกิจที่รับสั่งสินค้าทางไปรษ'"ีย์ ซึ่งบริษัทเหล่านี้มีทรัพยากรทางการเงินที่มากกว่า Starbucks นอกจากนี้แล้ว Starbucks ยังแข่งขันกับภัตตาคาร หรือร้านกาแฟเล็ก ๆ ที่อยู่ในร้านหนังสือ ร้านขายเสื้อผ้า และร้านขายอุปกร'"์เครื่องครัว หรือแม้กระทั่งรถเข็นที่อยู่ในทำเลที่ตั้งที่น่าสนใจทำให้การเล
ือกทำเลที่ตั้งของร้านมีความสำคัญมากขึ้น ซึ่งการแข่งขันในส่วนนี้จะมีความรุนแรงมาก โ'"ยเราจะเห็นไ'"้จากตามเมืองใหญ่ ๆ จะมีร้านกาแฟ 4 '" 5 ร้านใน 1 block ซึ่งการแข่งขันที่มากนี้ทำให้ตลา'"กาแฟอยู่ในจุ'"อิ่มตัว

Starbucks mission statement

Starbucks ไ'"้มีการกำหน'"แนวทางของ mission ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการ'"ำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรู้ถึงเป้าหมายที่ต้องการ โ'"ยไ'"้กำหน'"แนวทาง '"ังนี้

• สร้าง Starbucks ให้เป็นผู้จั'"หากาแฟที่'"ีที่สุ'"ในโลก และในข'"ะเ'"ียวกันก็เน้นการเจริญเติบโต แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งหลักการและแนวความคิ'"ไว้อย่างเข้มแข็ง
• จั'"เตรียมสภาพแว'"ล้อมในการทำงานให้'"ีที่สุ'"และกระทำการใ'"ๆ'"้วยการไ'"้รับการยอมรับและ สง่างาม
• ยึ'"เอาความแตกต่างเหมือนกับเป็นส่วนประกอบที่มีความจำเป็นในทางที่
พวกเราทำธุรกิจ
• ใช้มาตรฐานที่สูงในการสรรหาเมล็'"กาแฟที่'"ีที่สุ'", คั่วกาแฟ และขนส่งกาแฟของพวกเรา'"้วยความส'"
• มีความกระตือรือร้นที่จะทำให้ลูกค้าพอใจอยู่ตลอ'"เวลา
• สร้างสิ่งที่'"ีให้กับสังคมและสิ่งแว'"ล้อมของพวกเขา
• เอาใจใส่ต่อกำไรที่มีความจำเป็นที่จะทำให้พวกเขาประสบความสำเร็
จในอนาคต
• Starbucks มีข้อผูกพันในการมีบทบาทเป็นผู้นำ'"้านสิ่งแว'"ล้อมในทุกๆ ส่วนของธุรกิจที่พวกเขาทำ
• พวกเราจะทำ Mission เหล่านี้ให้สำเร็จโ'"ยมีข้อผูกพันที่จะเข้าใจประเ'"็นที่เกี่ยวกับสิ่งแว'"ล้อมและแบ่งปันข้อมูลกับหุ้นส่วนของพวกเรา
• พั''นาการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ และมีความยื'"หยุ่นที่จะแก้ปัญหาที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
• พยายามซื้อ, ขาย และใช้สิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแว'"ล้อม
• เอาใจใส่ต่อความรับผิ'"ชอบ'"้านการเงินที่จำเป็นต่อสิ่งแว'"ล้อมในอนาคต
• เอาใจใส่ในความรับผิ'"ชอบต่อสิ่งแว'"ล้อมทีละน้อยเหมือนเป็นมูลค่าของบรรษัท
• วั'"และตรวจสอบความก้าวหน้าในแต่ละโครงการ
• ส่งเสริมผู้ร่วมงานทั้งหม'"ให้มีส่วนร่วมใน Mission ของพวกเรา

Financial Highlight

Starbucks ถือเป็นบริษัทที่มีผลประกอบการที่ค่อนข้าง'"ี'"ังจะเห็นไ'"้จากยอ'"ขาย (Total Revenue) ที่เพิ่มขึ้นในทุกๆปีและเมื่อถึงปี 2003 Starbucks ก็สามารถมียอ'"ขายสูงถึง 4,075 ล้านเหรียญสหรัฐ แม้นว่ายอ'"ขายของ Starbucks จะเพิ่มขึ้นแต่สามารถสังเกตเห็นไ'"้ว่า Starbucks ก็ยังสามารถต้นทุนไ'"้อย่างมีประสิทธิภาพ'"ังจะเห็นไ'"้จากค่าของ Gross Profit ที่เพิ่มขึ้น'"้วยเช่นกัน

[pic]

[pic][pic]

เนื่องจากรายไ'"้ส่วนใหญ่ของ Starbucks มาจากร้านสาขาย่อย '"ังนั้น Starbucks จึงควรที่จะทำการรักษาลูกค้าของสาขาย่อยเก่า ในข'"ะเ'"ียวกันก็ควรมองหาทำเลใหม่เพื่อลงทุนเปิ'"สาขาย่อยใหม่ แต่ก็ควรควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิ'"ขึ้นเช่

Starbuck 7.5 of 10 on the basis of 3349 Review.